Translate

woensdag 4 maart 2020

Het grootste probleem met Mirror Trading International MTI

4 maart 2020

Heb je je ooit afgevraagd hoe iets positiefs negatief kan zijn?
Veel mensen vertellen je hoe transparant MTI als bedrijf is en ik ben het er volledig mee eens dat zij het meest transparante bedrijf zijn waar ik ooit mee werkte.
Dus wat is het grootste probleem met MTI?Transparantie en het feit dat ze dagelijks de handelsresultaten geven – in de backoffice, via e-mail en in de WhatsApp- en Telegram-groepen.
Vanwege deze transparantie en het overaanbod van resultaten, beoordelen leden de resultaten van dag tot dag in plaats van zich daadwerkelijk te realiseren dat hun Bitcoin dagelijks groeit.
Bij de meeste beleggingen zijn de rendementen zo klein dat het alleen zin heeft om resultaten op jaarbasis te geven en de beleggers zijn blij met dat soort rapporten. Het veroorzaakt ook geen stress in het leven van die beleggers.
Met MTI komen de resultaten dagelijks – werkdagen – en dit veroorzaakt bij sommige mensen stress. De transparantie is er om je de feedback te geven die je van MTI gewend bent, en niet om stress aan je leven toe te voegen als je je zorgen maakt over een klein procentueel verschil van de ene week op de andere. Deze schommelingen zijn normaal in trading en je maakt winst en dat is alles dat echt belangrijk is.
Leden kunnen ook bezorgd zijn dat de dollarwaarde van hun account van tijd tot tijd kan dalen, omdat de prijs van Bitcoin constant fluctueert. Wat je moet onthouden, is dat de dollarwaarde slechts een richtlijn is, met name voor leden die dicht bij bepaalde niveaus staan, die nodig zijn voor binaire kwalificatie of Binaire bonussen, enz. Het belangrijkste om naar te kijken is de hoeveelheid Bitcoin die je hebt – dit bedrag groeit dagelijks zoals ik eerder heb gezegd.
Met Mirror Trading International kun je echt achterover leunen en ontspannen, je hoeft niet te stresseren. Transparantie is het grootste voordeel, tenzij je ervoor kiest om het je grootste probleem te maken.

Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op een artikel geschreven door Rich Simmonds …


Have you ever wondered how something positive can be negative?
Many people will tell you how transparent MTI is as a company and I fully agree, they are the most transparent company I have ever dealt with.
So what is the biggest problem with MTI?Transparency, and the fact that they provide trading results on a daily basis – in the back office, via email and on the WhatsApp and Telegram groups.
Because of this transparency and the over-supply of results, members judge the results on a day to day basis instead of actually realizing that their Bitcoin is growing daily.
In most investments, the returns are so small that it only makes sense to give results on an annual basis and the investors are happy with that kind of reporting. It also does not cause any stress in the lives of those investors.
With MTI the results come daily – business days – and this causes some people stress. The transparency is there to give you the feedback that you have come to expect from MTI, and not to add stress to your life when you worry about a small percentage difference from one week to the next. These fluctuations are normal in trading and you are making a profit and that is all that is really important.
Members might also be concerned that the dollar value of their account may dip from time to time, as the price of Bitcoin is constantly fluctuating. What you need to remember is that the dollar value is there simply as a guideline, particularly for those members who are close to certain levels needed for binary qualification or level bonuses, etc. The important thing to look at is the amount of Bitcoin that you have – this amount grows daily as I have said before.
With Mirror Trading International you can sit back and relax, there is no need to stress. Transparency is the biggest advantage unless you choose to make it your biggest problem.

This article is mainly based on an article written by Rich Simmonds …


Geen opmerkingen:

Een reactie posten