Translate

vrijdag 6 maart 2020

Wat is jouw Lange Termijn game met Bitcoin?

6 maart 2020

Heb je al Bitcoin? Hoeveel moet je bezitten? Zal Bitcoin in de toekomst waardevol zijn? Wordt het de valuta bij uitstek voor wereldwijde betalingen in de toekomst? Dit zijn de veelgestelde vragen over Bitcoin en ik zal proberen die vragen in dit artikel te beantwoorden.
Ik ben geen Bitcoin-expert, maar eerder een enthousiasteling die gelooft in de voordelen op lange termijn van Bitcoin.
Waarom zou je Bitcoin bezitten?
Bitcoin bestaat al meer dan 10 jaar en is al meer dan 300 keer dood verklaard door de reguliere media. Wanneer reguliere media zoveel aandacht aan iets geven, moet je je realiseren dat Bitcoin meer is dan een bedreiging voor conventionele traditionele financiële systemen. Zoals het beruchte gezegde luidt: ‘Eerst negeren ze je. Dan lachen ze je uit. Dan vallen ze je aan. Dan voegen ze zich bij jou en win je.’ Dit wordt al zo’n ware uitspraak voor Bitcoin.
Bitcoin is anders dan conventioneel geld en kan niet eenvoudig worden afgedrukt wanneer een regering zonder geld zit. Er zal slechts 21 miljoen Bitcoin ter wereld zijn en de laatste Bitcoin zal in 2140 ontstaan. Uiteindelijk zal Bitcoin de schaarste grondstof en valuta ter wereld zijn.
Bitcoin is ongereguleerd en vrij van enige betrokkenheid van de overheid en dit maakt de autoriteiten nerveus, omdat het hun bestaan ​​bedreigt; als zij jouw geld niet kunnen beheersen, hoe gaan zij je dan beheersen?
Hoeveel Bitcoin moet je bezitten?
Zoveel mogelijk is het juiste antwoord, maar niet iedereen heeft genoeg om 1 Bitcoin te kopen die momenteel wordt gewaardeerd op meer dan $ 8500 per Bitcoin. Gelukkig is Bitcoin digitaal en bestaat een enkele Bitcoin uit 100.000.000 Satoshis of 1.000.000 bits. Je kunt dus ook 10 Satoshi of 1 Bit bezitten.
Momenteel, als je 0,02 Bitcoin bezit (wat overeenkomt met 20.000 Bits of 2 miljoen Satoshis) met een huidige waarde van iets meer dan € 153 / $ 170, zou je beter gepositioneerd zijn dan 99% van de wereld om te profiteren van de toekomstige groei van Bitcoin.
Wat zal de waarde van Bitcoin in de toekomst zijn?
Er zijn veel voorspellingen en sommige mensen geloven dat Bitcoin uiteindelijk een waarde van $ 1 miljoen per Bitcoin zal bereiken en dat zou mogelijk kunnen zijn in de komende 21 jaar tot de laatste Bitcoin wordt gedolven. Voorspellingen op kortere termijn zijn, dat Bitcoin richting  $ 100.000 per Bitcoin gaat tegen 2022.
Daarom kan de 0,02 Bitcoin die je vandaag bezit met een waarde van $ 170 in 2020 $ 2.000 waard zijn of uiteindelijk over 20 jaar $ 20.000 waard zijn. Dan zou de volgende vraag moeten zijn: Waarom zou je alleen 0.02 Bitcoin willen verdienen?
Wordt Bitcoin een wereldwijde valuta die door iedereen wordt gekozen?
Ja, het heeft het potentieel, omdat in staat is – net als goud via Karatbars – om in kleine porties te worden verdeeld en gebruikt om kleine digitale betalingen te verzenden. De kosten voor Bitcoin-transacties zijn een fractie van wat de banken in rekening brengen en de snelheid van internationale overdracht is binnen enkele minuten, in tegenstelling tot een bank die een paar uur tot een paar dagen duurt. Als voorbeeld, op 16 oktober 2019 verplaatste een Bitcoin-gebruiker 29.999 BTC ter waarde van $ 194 miljoen met een vergoeding van $ 11, een transactie die met banken tienduizenden dollars zou kosten.
Wanneer mensen de voordelen van de Bitcoin realiseren, zullen de snelheid van acceptatie en de vraag toenemen, waardoor de prijs nog hoger wordt. Uiteindelijk kunnen de voorspellingen erg laag zijn, gezien het reële potentieel van Bitcoin.
Er zijn veel vragen en voorspellingen over de toekomst van Bitcoin, maar ik ben niet iemand die graag teveel risico’s neemt en ik wilde iets voorspelbaarder. Ik ben een investeerder bij Mirror Trading International MTI, waar ik mijn Bitcoin investeer en MTI laat mijn bitcoin groeien door dagelijkse handelsactiviteiten op de Forex-markten.
Ongeacht of de prijs van Bitcoin stijgt, zoals voorspeld of gewoon een tijdje op het huidige niveau blijft, groeit mijn Bitcoin dagelijks. Ik ben in staat om mijn kapitaal en winsten op te nemen, wanneer ik ze nodig heb en als ik ervoor kies om mijn investering te laten groeien, zal ik meer Bitcoin hebben wanneer de waarde in de toekomst stijgt. Dat is toch een lange termijn game die het spelen waard is!
Dit artikel is voor bijna 100% gebaseerd op een artikel geschreven door Rich Simmonds …

What’s your Long Game with Bitcoin?

6 maart 2020

Do you own any Bitcoin yet? How much should you own? Will Bitcoin be valuable in the future? Will it be the currency of choice for global payments in the future? These are the common questions around Bitcoin and I will attempt to answer those questions in this article.
I am not a Bitcoin expert, but rather an enthusiast who believes in the long term advantages of Bitcoin.
Why should you own Bitcoin?
Bitcoin has been around for more than 10 years and it has been declared dead by the mainstream media over 300 times already. When mainstream media gives so much attention to something, you need to realize that Bitcoin is more than a threat to conventional traditional financial systems. As the infamous saying goes ‘First they ignore you. Then they laugh at you. Then they attack you. Then they join you and you win.’ This is becoming such a true statement for Bitcoin already.
Bitcoin is unlike conventional money and cannot simply be printed when a government runs out of money. There will only ever be 21 Million Bitcoin in the world and the final Bitcoin will come into existence in 2140. Eventually, Bitcoin will be the scarcest commodity and currency in the world.
Bitcoin is unregulated and free from any government involvement and this makes the people in authority nervous as it threatens their very existence; if they cannot control your money, how are they going to control you?
How much Bitcoin should you own?
As many as possible is the correct answer, but not everyone has enough to buy one Bitcoin which is currently valued at over $ 8,500 per Bitcoin. Fortunately, Bitcoin is digital and a single Bitcoin consists of 100,000,000 Satoshis or 1,000,000 Bits. So you could own as little as 10 Satoshi or 1 Bit.
Currently, if you own 0.02 Bitcoin (which is equivalent to 20,000 Bits or 2 Million Satoshis) at a current value of just over $170, you would be better positioned than 99% of the world to take advantage of Bitcoin’s future growth.
What will the value of Bitcoin be in the future?
There are many predictions and some people believe that Bitcoin will ultimately reach a value of $1 Million per Bitcoin and that could be possible in the next 21 years until the last Bitcoin is mined. Shorter-term predictions have Bitcoin at around $100,000 per Bitcoin by 2022.
Therefore the 0.02 Bitcoin you own today at a value of $170 could be worth $2000 in 2020 or ultimately could be worth $20,000 in 20 years’ time. Then the next question should be: Why would you only want to earn 0.02 Bitcoin?
Will Bitcoin become a Global Currency that is the common choice of everyone?
Yes, it has the potential as it does what Gold could never do, and that is being able to be divided into small portions and used to send small digital payments. The fees on Bitcoin transactions are a fraction of what the banks charge and the speed of transfer internationally is within minutes as opposed to a bank that takes a few hours to a few days. As an example, on October 16, 2019, a Bitcoin user moved 29,999 BTC worth $194 million with an $11 fee, a transaction which with banks would cost tens of thousands of dollars.
When people realize the advantages the Bitcoin then the rate of adoption and the demand will increase, thus pushing the price even higher. Ultimately predictions could be very low considering the real potential of Bitcoin.
There are many questions and predictions around the future of Bitcoin, but for me, I am not a person that likes taking too many risks and I wanted something more predictable. I am an investor with Mirror Trading International MTI, where I invest my Bitcoin and MTI grows my bitcoin through daily trading activities on the Forex markets.
Regardless of whether the price of Bitcoin rises as predicted or just stays at the current levels for a while, my Bitcoin is growing daily. I am able to withdraw my capital and profits when I need them and if I choose to let my investment grow, I will have more Bitcoin when the value increases in the future. Surely that is a long game well worth playing!
This article is for almost 100% based on an article written by Rich Simmonds …

Geen opmerkingen:

Een reactie posten