Translate

dinsdag 10 maart 2020

Dit Gaat Voorgoed Mijn Financiële Leven Veranderen

8 maart 2020
Ik heb echt iets bijzonders met je te delen …
De afgelopen 4 maanden heb ik – bijna in het geheim – meegewerkt aan een opwindend nieuw project, waaraan ik zo’n 95% van mijn tijd besteedde en dat voorlopig ook zal blijven doen.
Het is nu tijd om de vensters helemaal open te zetten …
Het is een project dat mij na aan het hart ligt en ik vermoed dat dat bij jou ook zomaar kan zijn.
En wel hierom!
Het draait allemaal om het laten groeien en beheren van rijkdom.
Jouw rijkdom … en de mijne
Het maakt gebruik van een strategie, die meestal alleen de ultra-rijken gebruiken.
Het bestaat al eeuwen, dus echt nieuw is het niet.
Maar belangrijker is … het heeft de tand des tijds doorstaan.
De meeste mensen hebben echt geen idee hoe ze toegang moeten krijgen tot dit soort welvaartsstrategie.
Elke week woon ik een heel speciale webinar bij … wil jij daar ook bij zijn, neem dan contact met onderstaande personen op … we geven je graag de link.
Ik stuurde de uitnodiging voor deze webinar naar een zeer exclusieve groep mensen en ik wil het jou ook zeker niet onthouden.
De strategie die in dit webinar door mijn collega’s wordt besproken, is gewoon fantastisch en perfect afgestemd op de huidige wereldwijde financiële situatie.
Ik weet zeker dat je notie hebt van wat er momenteel aan de hand is, toch?
Heb je gezien dat de Amerikaanse regering nu voor meer dan 23 biljoen, ja met een B, in de schulden zit?
En begrijp dit goed …
Ze hebben geen uitweg … Geen manier om het terug te betalen, in feite kunnen ze zelfs de rentebetalingen niet meer voldoen.
Waanzinnig toch?
Ik heb een tijdje terug mijn due diligence voltooid en ik werk nu actief aan deze strategie. Eerlijk gezegd zou ik me schuldig voelen als ik het niet met je deel.
Als goede vriend en / of zakenrelatie wil ik dat je de gelegenheid krijgt om dit uit eerste hand te vernemen.
Ik wil graag dat je ook ziet dat dit je helpt met je financiële- en levensdoelen.
Ik deel dit met je, voordat het naar het grote publiek gaat en mainstream wordt.
Het is namelijk voordeel om vroeg te beginnen; ook dat wordt in het webinar uitgelegd.
Het is een uniek moment voor je om te profiteren van de golf van mensen, die zich bij deze wereldwijde kans gaan aansluiten.
Wat op dit webinar met je wordt gedeeld, zou zomaar de belangrijkste informatie kunnen zijn die je dit jaar te zien krijgt. En dat zeg ik zonder enige lichtvaardigheid!!
Ik nodig je uit om een uur van je drukke dag te besteden aan dit webinar om verder te worden geïnformeerd; toen ik het voor het eerst zag, was ik zeer verbaasd en omdat ik mij geheel openstelde kreeg ik het grotere plaatje te zien. Ik hoop echt dat je erbij bent en mijn collega’s ontmoet; om er achter te komen hoe je financieel kunt profiteren van wat we hebben ontdekt en wat we voor onszelf privé kunnen doen.
Ik beveel je ten zeerste aan om deze webinar bij te bekijken.
Ik kijk ernaar uit om met je van gedachten te wisselen – na het bekijken van de webinar – om te zien of het dezelfde impact op je heeft gehad als op mij.
Gouden groeten van
Evelien Brouwer, Karel van der Bijl en Dick Hamers


This Is Going To Change My Financial Life Forever8 maart 2020
I really have something special to share with you …The last 4 months I have worked – almost in secret – on an exciting new project, which I spent about 95% of my time on and will continue to do so for the foreseeable future.
Now it’s time to open the windows completely …
It is a project that is dear to my heart and I suspect that it could just be with you.
And for this reason!
It’s all about growing and managing wealth.
Your wealth … and mine 😉
It uses a strategy that usually only uses the ultra-rich.
It has been around for centuries, so it is not really new.
But more importantly … it has stood the test of time.
Most people really have no idea how to get access to this kind of prosperity strategy.
I hereby let you know that I am going to attend a very special webinar every week.
I am sending this invitation to a very exclusive group of people, and I want you to know as well.
The strategy discussed by my colleagues in this webinar is simply fantastic and perfectly aligned with the current global financial situation.
I’m sure you have a sense of what’s going on right now, right?
Have you seen that the US government is now in debt for more than 23 trillion, yes with a B?
And understand this well …
They have no way out … No way to pay it back, in fact, they can’t even pay the interest payments anymore.
Crazy right?
A while ago I completed my due diligence and I am now actively working on this strategy. Honestly, I would feel guilty if I didn’t share it with you.
As a good friend and/or business relation, I want you to have the opportunity to hear this firsthand.
I would like you to see that this also helps you with your financial and life goals.
I share this with you before it goes to the general public and becomes mainstream.
It is an advantage to start early; that too is explained in the webinar.
You can register for this FREE webinar … tomorrow Monday, March 9 at 11:00 AM NL time. Ask me or Dick Hamers for this webinar link!
It is a unique moment for you to take advantage of the wave of people who will join this global opportunity.
What is shared with you on this webinar might just be the most important information you get to see this year. And I say that without any lightness !!
I invite you to spend an hour of your busy day on this webinar to be further informed; when I first saw it, I was very surprised and because I opened myself up completely, I got to see the bigger picture. I really hope you are there and meet my colleagues; to find out how you can profit financially from what we have discovered and what we can do for ourselves privately.
I am not sure if it will be recorded, so I would strongly recommend that you register and attend this webinar.
I look forward to exchanging ideas with you – after the webinar – to see if it has had the same impact on you as on me.
Kind regards from
Evelien Brouwer, Karel van der Bijl and Dick Hamers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten