Translate

zaterdag 4 juli 2020

Bitcoin En ING, PayPal, Bank of Amerika, Duitsland, Microsoft

Hi,

Bitcoin explodeerde bijna 3 jaar geleden in 2017 op het wereldtoneel, met een enorme rally die veel early adopters 's nachts miljonairs maakte en met het feit dat de wereld steeds afhankelijker wordt van internet, wordt de adoptie van cryptocurrencies steeds meer geaccepteerd.
 
Voorbeelden van wereldwijde acceptatie zijn ... belastingbetalingen in landen als Australië, Duitsland, Japan; betrokkenheid van banken als ING, JP Morgan, Bank of Amerika en PayPal met 350 miljoen rekeninghouders; je rekening betalen bij bedrijven als 7/11 - een 'zusje' van AH en Jumbo - met zo'n 7.800 vestigingen in alleen al in de US, grote US pharmacies CVS en RITE AID en wereldshops als KFC, Microsoft, Subway, Domino's Pizza, Unicef, Expedia; massale bitcoin kopers zijn Institutionele beleggers als Grayscale Investment ... Het advies van grote beleggers is sowieso om minimaal 1% van je investeringen in bitcoins te hebben.
Zie ook de 
PS aan het eind van deze mail met nog meer namen ...
PPS voor de ING betrokkenheid ...
PPPS inzake de minimaal 1%
 
Zoals met alles dat nieuw is, waren er instant nee-zeggers van Bitcoin en andere digitale valuta's - die zeiden dat het risico de beloning misschien niet waard is. Maar terwijl fiat-valuta's worstelen met de onvoorziene uitdagingen tot nu toe in 2020, zijn digitale valuta's misschien wel de reddende engel voor veel beleggers wiens traditionele aandelen in waarde dalen.

Met de pandemie van COVID-19 en de daaruit voortvloeiende economische impact was het voor veel investeringen een moeilijke rit, met een hoge mate van onzekerheid.
Bitcoin is ook beïnvloed door de pandemie, met de grootste schommelingen sinds 2017, waarbij de waarde opliep tot $ 9000 en daalde tot een dieptepunt van $ 4000, voordat hij zich stabiliseerde op plus $ 9.100 in de afgelopen weken. De meest recente stijging van de waarde van Bitcoin kan het gevolg zijn van de kwantitatieve verruiming van de Amerikaanse Federal Reserve, waarmee werd getracht de negatieve impact van Coronavirus op de economie te verminderen.

Deze kwantitatieve versoepeling heeft geleid tot meer investeringen in Bitcoin, met de bedoeling om zichzelf te beschermen tegen de mogelijke devaluatie van fiat-valuta.
 
Vanwege het feit dat er een vast aantal Bitcoin op de markt is, zijn sommigen van mening dat het niet vatbaar moet zijn voor een dergelijke devaluatie, aangezien het aantal nieuwe Bitcoin dat wordt gedolven voortdurend wordt verminderd.
 
Er wordt aangenomen dat het nu een goed moment zou zijn om te investeren volgens de basiseconomie - de toename van de vraag en de vermindering van het aanbod zouden de waarde van bitcoin moeten opdrijven.

Een andere reden waarom velen in 2020 haastten om in Bitcoin te investeren, was vanwege de 'halving' in mei van dit jaar - waar het aantal op de markt beschikbare Bitcoins halveerde.
Dus, opnieuw het aanbod verminderen en de vraag opdrijven - wat een bull Bitcoin-markt veroorzaakt.
 
In het verleden behaalde resultaten voorspellen dat de halvering de waarde van Bitcoins verhoogt - in 2020 zag de cryptocurrency een waardestijging van 8.000% in het volgende jaar en in 2016 steeg de waarde met 2.000% in de volgende 18 maanden na de halvering.

Aangezien de wereldwijde lockdown heerst en er geen duidelijk einde in zicht is, verliezen veel bedrijven waarde of worstelen ze om te overleven in het huidige economische klimaat, waardoor de waarde van veel traditionele aandelen wordt geschaad.
 
Zou investeren in cryptocurrencies een goede gok kunnen zijn in de onzekerheid van 2020? Het is een onstabiele markt, maar slimme investeerders die de gok wagen, kunnen de komende jaren hiervan profiteren.
Bitcoin verandert voortdurend de manier waarop we denken over geld en financiële vrijheid.

Mirror Trading International MTI biedt jou de mogelijkheid om een passieve inkomstenstroom op te bouwen, met Bitcoin als basisvaluta.
 
Het in Zuid-Afrika Johannesburg gevestigde bedrijf Mirror Trading International gebruikt geavanceerde digitale software en kunstmatige intelligentie (AI) om op de internationale Forex-markten te handelen.

zondag 14 juni 2020

Meer Redenen Om In 2020 In Bitcoin Te Investeren

English text below


Meer Redenen Om In 2020 In Bitcoin Te Investeren

14 juni 2020

Bitcoin bestaat nu al meer dan een decennium en is door de reguliere media meer dan 3300 keer uitgeroepen tot ‘bubbel’. Toch heeft het alomtegenwoordige karakter van bitcoin betekent, dat Bitcoin een echte bedreiging is geworden voor conventionele financiële systemen.
Bitcoin is anders dan conventioneel geld, omdat het niet kan worden gedrukt wanneer een overheid geen geld meer heeft, wat vaak gebeurt met fiatgeld, zoals Rands, Dollars en Euro. Zoals het er nu uitziet, zijn er 21 miljoen bitcoins in de wereld en de laatste zal in 2040 ontstaan. Er wordt voorspeld dat bitcoin op een dag het meest schaarse goed of de valuta ter wereld zal zijn.
Hoeveel heb je nodig?
Terwijl een enkele bitcoin momenteel wordt verhandeld tegen bijna $10.000, zelfs als je 0,2 ofwel 20% van een bitcoin bezit, zou je in de positie kunnen komen om te profiteren van de toekomstige groei van Bitcoin. Naarmate meer en meer mensen het potentieel van deze cryptocurrency beginnen te realiseren, zal de vraag en dus de waarde toenemen.
Er zijn een aantal voordelen bij het investeren in bitcoin:
1. Het is een nieuwe activaklasse. Cryptocurrency is een volledig nieuwe activaklasse en naarmate Bitcoin aan kracht wint, zal het in de nabije toekomst waarschijnlijk opduiken in pensioenfondsen en op de aanbevelingen lijsten van adviseurs.
2. Het presteert onafhankelijk van andere markten. Bitcoin blijft ongedeerd wanneer de aandelenmarkt crasht of daalt. Dit is niet verrassend, aangezien bitcoin daadwerkelijk tot stand is gekomen als gevolg van de beurscrash en de financiële crisis van 2008.
3. Het devalueert niet zoals contant geld. Hyperinflatie in landen als Zimbabwe en Venezuela betekent dat geld van de ene op de andere dag waardeloos kan worden. Bitcoin, dat eindig van aard is, betekent dat deze valuta dat probleem volledig kan vermijden.
4. Er kan geen beslag op worden gelegd. In veel landen kan fiat-valuta door de banken worden bevroren. Omdat bitcoin niet wordt gecontroleerd door de centrale bank of de overheid, heeft alleen de persoon die in het bezit is van zijn bitcoin-portefeuille sleutels controle over het geld, zonder dat tussenkomst van de overheid mogelijk.
5. Je vraagt je af wat je al weet. Wanneer heb je voor het laatst nagedacht over waar de waarde van geld vandaan komt, of wie controleert jouw geld? Het bestaan van geld in zijn huidige vorm is iets wat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Cryptocurrency laat ons echter snel zien dat de overheid onze fondsen niet hoeft te controleren, geld niet in een bank hoeft te worden opgeslagen en dat valuta immuun kan zijn voor hyperinflatie en corruptie.
Bitcoin is gemaakt als een manier om mensen te helpen hun macht over hun eigen economie terug te winnen. Tegenwoordig geeft bitcoin niet alleen mensen over de hele wereld de mogelijkheid om precies dat te doen, maar het is een bewezen succesvolle investering, die de titel van de toekomst van geld waardig is.
Mirror Trading International MTI biedt de mogelijkheid om te delen over de winsten van Bitcoin en te werken aan het bereiken van financiële vrijheid.

* Dit is de vertaling een artikel waarvan de auteur Bontle Moroka isMore Reasons To Invest In Bitcoin In 2020

14 juni 2020

Bitcoin has been around for more than a decade now, and it has been declared a ‘bubble’ more than 3300 times by mainstream media. Yet, the pervasive nature of bitcoin has meant that Bitcoin has become a real threat to conventional financial systems.
Bitcoin is unlike conventional money in that it cannot be printed when a government runs out of money, which is often what happens to fiat money, like Rands, Dollars, and Euros. As it stands, there are 21 million bitcoins in the world, and the final one will come into existence in 2040. It is predicted that bitcoin will one day be the scarcest commodity or currency in the world.
How much do you need?
While a single bitcoin is currently trading at nearly R165 000, even owning 0.2 or 20% of a bitcoin, could place you in the position to take advantage of Bitcoin’s future growth. As more and more people start to realize the potential of this cryptocurrency, demand will increase and the value will increase.
There a number of advantages in investing in bitcoin:
1. It is a new asset class. Cryptocurrency is a completely new asset class, and as Bitcoin gains momentum, it will likely start to show up in pension funds and on the recommendations lists of advisors in the near future.
2. It performs independently of other markets. Bitcoin remains unscathed when the stock market experiences crashes or drops. This isn’t surprising, considering bitcoin actually came about as a result of the stock market crash and financial crisis of 2008.
3. It doesn’t devalue like cash. Hyperinflation in countries like Zimbabwe and Venezuela means that money can become worthless overnight. Bitcoin, being finite in nature, means the currency is able to avoid that problem completely.
4. It can’t be confiscated. In many countries, fiat currency can be frozen by the banks. Because bitcoin isn’t controlled by the central bank or the government, only the person in possession of their bitcoin wallet keys has control of the money, with no government intervention possible.
5. It will make you question what you already know. When was the last time you gave thought to where the value of money comes from, or who controls your money? The existence of money in its current form is something we often take for granted. However, cryptocurrency is quickly showing us that the government doesn’t have to control our funds, money doesn’t have to be stored in a bank, and that currency can be immune to hyperinflation and corruption.
Bitcoin was created as a way to help people reclaim power over their own economies. Today, bitcoin is not only giving people across the glove the ability to do just that, but it is a proven successful investment, one worthy of the title of the future of money.
Mirror Trading International MTI offers an opportunity to share on the gains made by Bitcoin and work towards achieving financial freedom.
* The author of this article is Bontle Moroka

vrijdag 5 juni 2020

Geld krijgt pas zijn werkelijke waarde als je er wat mee doet

Beste,
 
De huidige crisis heeft wel aangetoond dat gezondheid een groot goed is. Daarnaast hebben we gezien wat een enorme impact een dergelijke crisis heeft op de economie en het persoonlijk inkomen van mensen. Duidelijk is wel geworden dat velen die één inkomen hebben in grote problemen zijn gekomen. Daarom is het van groot belang om meerdere (passieve) inkomstenbronnen op te bouwen en te onderhouden.
Hoe bouw je nu een langdurige stabiele en gespreide portefeuille op?

De opbouw gaat bij iedereen uiteraard anders. Dit hangt sterk af van hoeveel geld je ter beschikking hebt. Zo zal iemand die 5.000€ (of meer) ter beschikking heeft anders starten dan iemand die net 100€ heeft. Daarom enkele voorbeelden hieronder:
 • Bij minder dan 750€ start je met 1,2 of 3 modellen.
 • Bij tussen de 750€ t/m 3.000€ raden we aan om in min. 5 modellen te starten
 • Bij meer dan 3.000€ start je in 5 t/m 10 modellen.
Bij sommige modellen kan je trouwens al met 5€, 10€ of 40€ starten. Dus voor iedereen zijn er mogelijkheden!

Maak niet de (beginners) fout om je hele investering in één model te zetten.
SPREID vanaf de start je risico!!!

Maar laten we eens uit gaan van 600€ - geld dat je over hebt en niet direct nodig hebt.
Ons advies zou zijn:
Bij 100€ is ons advies:
Bij hogere bedragen raad ik je aan in meerdere modellen gelijktijdig te starten.

Maak niet de (beginners) fout om alleen maar te herinvesteren.
Laat je ook uitbetalen!!!
 
Om een beginkapitaal op te bouwen kun je 10% (meer of minder naar eigen vermogen) apart zetten in b.v. een investeringspotje bij je bank. Dit is je werkkapitaal.
Als je je aan de hoofdregel om te spreiden houdt bouw je op den duur een gespreide, duurzame en gevarieerde portefeuille op.
Er zullen ook modellen afvallen door wetgeving, mismanagement of andere redenen. Houd hier rekening mee en zorg voor aanvulling door in nieuwe modellen te stappen. Door eerst je eigen investering (je werkkapitaal) eruit te halen kun je nieuwe modellen makkelijker opstarten.

Vergeet vooral niet te genieten van de reis met al zijn downs en up’s
 
De meeste modellen hebben een referral programma. Soms heel eenvoudig -  je ontvangt commissie over de inleg van een door jou aangebrachte nieuwe deelnemer. Andere modellen hebben een heel uitgebreid beloningssysteem waar een mooi extra inkomen uit voort kan komen. Maar bij alle modellen is dit GEEN verplichting. Wil je er wel gebruik van maken maar weet je niet hoe … vraag het ons.
 
Kort samengevat:
 1. Heb de discipline om dagelijks (wekelijks) de dingen te doen die gedaan moeten worden
 2. Zet elke maand een % van je inkomsten apart. Dit is je werkkapitaal
 3. Investeer in meerdere modellen. SPREIDEN
 4. Streef naar tussen de 5 en 10 modellen
 5. Haal je eigen eerste investering eruit
 6. Informeer je zelf goed
 7. Herinvesteer zo snel als mogelijk is
 8. Leer dagelijks
 9. Meld je aan op informatie kanalen: zoals YouTube, Telegram, Whatsapp groepen etc.
 10. Verdiep je in BTC’s
 
Belangrijke links:
Bitmymoney.com: Gebruiken wij voor de in- en uitbetalingen. Veel modellen werken alleen met BTC’s.  Het is een vrij eenvoudige Nederlandstalige site voor omzetten van Euro’s naar BTC,s.
Crypto.Com: Hier kan je een Visa DebitCard aanvragen waarmee je vervolgens met BTC’s kan betalen bij elke ondernemer die CreditCard betalingen accepteert. Bovendien kan je tot 5% terugontvangen op je  betalingen. Denk aan abonnementen zoals Netflix ect. Of een espressootje om de hoek.
Authy.com: Gebruiken wij voor de 2FA beveiliging. Werkt met een App die je kan installeren op je smartphone. Deze werkt op meerdere toestellen en kan je makkelijk overzetten op een nieuw toestel.
Lastpass.com: Is onze paswoord beveiliger. Gratis bij gebruik op 1 apparaat.
CashBack: Is een gratis kaart die geld teruggeeft op je on- en offline aankopen. Met meer dan 150.000 aangesloten winkel zit er altijd wel één bij je in de buurt.
Klein maar fijn: Er zijn meerdere bedrijven die gebruik maken van doorverwijs linken. Maak er gebruik van. Alle kleintjes tellen mee.  
Amargi.nu: Onze website waar informatie op staat en de meeste modellen waar wij actief in zijn. Maar kijk ook verder op de site.
 
 Tip: Er worden regelmatig GRATIS COIN’s aangeboden bij een introductie van een nieuwe coin. Maak hier gebruik van - het kost niks en je weet nooit wat die coin in de toekomst gaat doen.
 
Als afsluiting vind ik het wel leuk om echt mooie spreuken te plaatsen over het zetten van de eerste stap.

~ Succes zal nooit een grote stap in de toekomst zijn. Succes is altijd een kleine stap die je nu neemt. (J. Martensson)

~ Hij, die voortdurend aarzelt over het nemen van een stap, zal zijn hele leven op 1 been staan. (Chinese Spreuk)

~ Stap zo nu en dan uit je comfort-zone. Alleen dan kun je echt nieuwe dingen ervaren en groeien. (B. Tracy)


~ Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid… (Abraham Maslow)

~ Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten… (Martin Luther King)
   Heb je vragen stel ze, door ze te beantwoorden leren wij ook weer bij.
Succes met je mooie reis naar meer financiële ruimte.

Evelien & Dick

 
​Met vriendelijke groet en een fijne dag verder,
Dick Hamers & Evelien Brouwer
AMARGI.nu Voor het spreiden van je inkomsten.
DISCLAIMER: Alle financiële producten die worden aangeboden, houden een mate van risico in voor uw kapitaal. Start altijd met geld dat u niet op korte termijn nodig heeft. Zorg ervoor dat u deze risico’s volledig begrijpt en win indien nodig onafhankelijk advies in. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wij doen ons uiterste best om betrouwbare informatie te geven. Alle beslissingen die de bezoeker neemt op basis van de inhoud van deze site zijn voor eigen risico en de verantwoordelijkheid van de bezoeker; noch de systemen noch haar eigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten daarvan.
Tip 1: Haal altijd eerst je investering eruit en ga daarna herinvesteren
Tip 2: Spreid je investering over minimaal 5 modellen.

maandag 27 april 2020

Mirror Trading International Update

Mirror Trading International  - Doet het erg goed en betaalt zeer snel uit
In dit bericht willen wij jullie meenemen in Mirror Trading Int.
Wij zijn daar enige tijd geleden mee gestart en het is tijd voor een update:
MTI doet het erg goed en betaalt zeer snel uit.
Zelfs in deze bizarre tijden maakt MTI een enorme groei door. 
Door deze snelle groei heeft MTI een nieuwe server geïnstalleerd om de website nog verder te verbeteren en te versnellen. 
Door aanpassingen aan het computer programma (bot) zijn de verdiensten gestegen tot 11% per maand.
MTI kent geen lock-in periode  - je kunt te alle tijd je geld er uit halen.
De uitbetalingen gaan vlot en zeker belangrijk zonder extra kosten. 
Onze sponsor vraag elke zondag een uitbetaling aan en deze wordt elke maandag uitbetaald.
Het aantal BTC's groeit dagelijks en door de stijging van de BTC prijs groeien ook de dollars!
Starten kan al vanaf 10$ maar wil je er enige vaart achter zetten dan is een min. investering van 200$ een betere start.
Door deze opportunity te delen is een snellere groei mogelijk wat overigens geen verplichting is.

Overall zijn wij er erg tevreden met MTI

Kijk op http://amargi.nu/mirror-trading-international/ voor meer informatie

Met vriendelijke groet en een fijne dag verder,
Dick Hamers & Evelien Brouwer

dinsdag 21 april 2020

Amargi.nu: MIND.CAPITALMIND.CAPITAL* HET EERSTE CRYPTO-FIAT ...

Amargi.nu: MIND.CAPITAL
MIND.CAPITAL* HET EERSTE CRYPTO-FIAT ...
: MIND.CAPITAL MIND.CAPITAL * HET EERSTE CRYPTO-FIAT ONLINE PLATFORM MET     HISTORISCHE RESULTATEN VAN 10% TOT 18%    NETTO PER MAAND *  ...

Mind.Capital.

MIND.CAPITAL
MIND.CAPITAL

* HET EERSTE CRYPTO-FIAT ONLINE PLATFORM MET     HISTORISCHE RESULTATEN VAN 10% TOT 18%
   NETTO PER MAAND
mind.capital is een hightech investeringssysteem voor
   crypto-activa onder leiding van Gonzalo Garcia-Pelayo
* Hier werkt een internationaal team van experts in wiskunde,
   investeringen en technologie
* In dit platform – vanaf slechts $100 – kan iedereen
   deelnemen aan het verkregen rendement
* Bedrijfsregistratienummer: CIF B 88536065 Fysiek adres:
   Juan de Mariana, straat nr. 15 Talent Garden Building,
   Madrid, Spanje
* Hier kan iedere deelnemer – uiteraard op afspraak – de
   mensen ontmoeten die werkzaam zijn bij dit unieke bedrijf …
* Geïntegreerde blockchain garandeert dat het geld dat je in je
   account hebt, echt binnen het platform blijft en met slechts
   één klik verwijderd is van je portemonnee of wallet
* In de backoffice kun je de bewerkingen
   die mind.capital uitvoeren en de behaalde winsten in
   realtime visualiseren
* Een systeem met hoge winstgevendheid dat voor iedereen
   beschikbaar is
* Eindelijk een revolutionaire vorm van investeren in crypto-
   activa met behulp van experts
* Klik voor een korte presentatie van 6:21 min. HIER
​​* Aanmelden klik HIER.
En neem contact op als er vragen zijn via:

Whatsapp
 Facebook Messenger
 Contactformulier

woensdag 15 april 2020

Anders DenkenDE GELD-MINDSET VAN DE RIJKEN

Als er één ding is wat je moet leren over rijk zijn, dan is het wel dat rijk zijn weinig met geld te maken heeft. In plaats daarvan heeft het alles te maken met je mindset en hoe je over geld denkt.
Bekijk de volgende tips eens:
 • Geluk overkomt je niet, dat maak je zelf. Je moet niet passief in het leven staan, maar geloven dat je zelf controle hebt over je succes.
 • Denk groot. ‘Gewone’ mensen zijn constant bang voor wat er zou kunnen gebeuren. Miljonairs denken eigenlijk altijd groot. Verwacht een hoog inkomen, en ga niet te laag zitten.
 • Maak rijk worden een prioriteit. Rijke mensen hebben een duidelijk doel: meer geld verdienen en/of succesvoller worden krijgt 100 procent van hun aandacht. Veel mensen krijgen niet wat ze willen, omdat ze niet weten wat ze willen, stelt Harv Eker, schrijver van Millionair Mind.
 • Sport veel. En niet zo’n klein beetje ook. 76 procent van de rijken sport elke dag minimaal een half uur. Oh en sta vroeg op. Dat doet 50 procent van de miljonairs ook.
 • Focus op kansen. Denk niet aan wat er mis kan gaan of hoe groot een probleem is. Leg de nadruk op groei en kansen. Dat betekent ook dat je bij problemen niet gelijk bij de pakken neer gaat zitten en blijft focussen op je doel.
 • Steek je kop boven het maaiveld. Eng hoor: anders zijn en opvallen. Daarom durven de meeste mensen dat niet. Maar je kunt het beter wel doen.
 • Maak van je hobby je werkDenk aan wat je het allerleukste vindt om te doen en zorg ervoor dat dat je baan wordt.
 • Heb controle over je geld. “Het één na grootste verschil tussen financieel succes en financieel falen is hoe goed je je geld managet.
 • Blijf leren en groeien. Studie af? Dat is nog geen reden om te stoppen met leren. Koop boeken, doe cursussen en struin het internet af om een beter en slimmer mens te worden.
 • Help anderen. Rijke mensen helpen andere ‘like-minded’ mensen ook een stapje omhoog te zetten.
 • Zorg dat vorderingen belangrijker zijn dan tegenslagen.
 • De rijken geven niet om comfort:
  De ambitie van heel wat middenklassers is om een comfortabel leven te hebben. De rijke elite beseft juist dat men om rijk te worden comfort moet opgeven. Ze zijn bereid om keuzes te maken die een onzekere uitkomst bieden en om zich fysiek en geestelijk tot het uiterste in te spannen zodat hun projecten kunnen slagen. Allemaal in de hoop daar op een dag de vruchten van te kunnen plukken.
 • De rijken dromen over de toekomst:
  Een eeuwenoud probleem is dat we in een cultuur leven waarin we constant te horen krijgen dat het vroeger beter was. Generatie na generatie groeit daardoor op met het idee dat hun ouders het beter hadden dan hen en dat het vanaf nu alleen maar slechter kan worden. Dat idee kan enkel leiden tot gevoelens van ongeluk en depressies. Als we daarentegen optimistisch zouden zijn en dromen over wat mogelijk is, zouden we ons ook veel meer inspannen om doelen op lange termijn te bereiken.
 • Rijken hebben meer zelfvertrouwen:
  Rijke mensen hebben vaak de naam arrogant te zijn. Maar is het arrogant om zelfzeker te zijn? Succesvolle mensen zijn zo zelfzeker omdat ze zich keer op keer inzetten om projecten te realiseren die uiteindelijk ook slagen. Zelfs als ze eens een keer falen, geloven ze dat ze daarvan kunnen leren en er sterker zullen uitkomen. Die zelfzekerheid helpt hen om zich met volle kracht in te zetten om hun doelen te realiseren in plaats van weg te lopen in het zicht van een uitdaging.
 • Geld betekent geen status maar vrijheid:
  De meeste rijken geven er weinig om dat hun geld hen status oplevert. Wat ze wel belangrijk vinden aan het bezit van geld is de vrijheid die de rijkdom oplevert. De middenklasser is de gevangene van zijn job, zijn woonplaats en van hogere autoriteiten die voor hem bepalen wat hij wel of niet kan doen. Hoe meer geld men bezit, hoe minder men zich daarover zorgen hoeft te maken. Men kan gaan wonen, reizen en werken waar men zelf wenst. En mocht er toch een probleem zijn met een autoriteit, zijn er de middelen om de weerstand te bevechten.
 • Rijken kiezen hun vrienden verstandig:
  Mensen hebben altijd de neiging om anderen met gelijklopende interesses en achtergronden op te zoeken. Ook de rijke elite omringt zich graag met andere mensen die erin geslaagd zijn een aanzienlijke rijkdom te verwerven. Dat maakt hen tot wat ze zijn, een elitair clubje. Het zorgt er echter ook voor dat ze constant geïnspireerd worden door het goede voorbeeld van hun rijke vrienden en collega’s en dat ze van die vrienden kansen krijgen die anderen nooit zullen hebben.
  Ga op zoek naar enkele rijke vrienden!

maandag 30 maart 2020

Ben jij de kip met het gouden ei aan het wurgen?

30 maart 2020

Warme groeten op weer een dag op onze woonboot ik heb het geluk dat ons bootje een prachtig uitzicht heeft op de tuin met veel kleurrijke bloemen, de vogels vrij zien vliegen en een bos aan de overkant waar we heerlijk kunnen wandelen. Het brengt een glimlach op ons gezicht. De wereldwijde pandemie geeft ons de tijd om de kleinere dingen in het leven te waarderen en na te denken over het leven in het algemeen.
Sociale media staan vol met nepnieuws en het is moeilijk om precies te weten wie je moet geloven als er zoveel informatie en verkeerde informatie is om door te spitten. Maar positieve gedachten houden is onze hoop voor de toekomst. We zouden deze tijd moeten besteden aan het plannen van onze toekomst en het vinden van manieren om de weg naar financiële vrijheid te effenen. Ik heb het geluk dat ik die weg al afleg met de stenen die Mirror Trading International ter beschikking heeft gesteld.
Sinds ik bijna 6 maanden geleden lid ben geworden, ben ik van ‘slechts’ AOW gegaan naar het kunnen toevoegen van meer financiële ruimte, en dat is iets dat ik niet voor mogelijk had gehouden.
Ik vertrouw dus op MTI, wetende dat mijn Bitcoin 5 dagen per week hard aan het werk is, de forex markten verhandelt en gestaag groeit. Dit wordt allemaal voor mij gedaan; ik verdien zelfs wanneer ik mijn dagelijkse meditatie beoefen of naar mijn favoriete films kijk. Mijn MTI-inkomen groeit en wordt dagelijks sterker. Zwaar leven, toch?
Mirror Trading International is een gerenommeerd bedrijf dat de levens van zoveel mensen verandert, niet alleen dat van mij. De inkomsten zijn betrouwbaar, en hoewel de groei van je bedrijf wat werk vergt wanneer je voor het eerst begint, zien uiteindelijk genoeg mensen de veranderingen die het bedrijf in je leven heeft aangebracht, en zij sluiten zich bij je aan en zien het zelf. We hebben ons team opgebouwd met hard werken en eerlijkheid, transparantie en feiten. Natuurlijk kunt je ervoor kiezen om alleen een investeerder te zijn en geld voor jezelf te verdienen. Daar is absoluut niets mis mee. Ik heb ervoor gekozen om deze geweldige kans te delen en gebruik te maken van de extra voordelen die een team mij biedt.
Wat ik niet begrijp, is de noodzaak om de feiten te overdrijven of nep resultaten in de hoop snel meer leden aan je team toe te voegen. MTI doet GEEN beloftes, daar zijn ze heel duidelijk over. Het is trots op zijn transparantie en openheid. Resultaten zijn afkomstig van de dagelijkse handelsinspanningen en zoals iedereen die ooit zelf heeft gehandeld, weet, kunnen deze resultaten onvoorspelbaar zijn. De geadverteerde resultaten zijn de echte handelsresultaten voor de dag of historische resultaten, en hoewel we zeggen dat er potentieel is om ongeveer 10% per maand op je investering te verdienen, is dit op geen enkele manier gegarandeerd. Dat gezegd hebbende, tot nu toe hebben we op geen enkele dag een negatief resultaat gehad sinds de handel begon, en de gemiddelde verdiensten voor een maand waren iets meer dan 10%. Dat is echt niet slecht om niets te doen, behalve het registreren en financieren van je account!
MTI zal blijven groeien, je hoeft het niet te haasten. Het is een echte gouden gans, en zoals elke echte kans, moet het worden gevoed en gekoesterd, niet te veel worden gevoerd zoals een arme ganzenlever. Behandel het vriendelijk en met geduld en het zal je vele, vele jaren blijven belonen. Door het proces te haasten, de resultaten op te blazen of anderszins de arme gans mee te kwellen, vergiftig je de gans. Het lukt je alleen om het te doden, niet alleen voor jou, maar voor iedereen. Wil je hiervoor verantwoordelijk zijn?
Begrijp dat sommige mensen van nature aarzelen om zich bij kansen aan te sluiten, hetzij vanwege hun voorzichtige aard of vanwege mislukkingen uit het verleden die hen mogelijk hebben getekend. Wees geduldig, steek je open hand uit en bied de kans aan, laat ze het zelf van je hand nemen. Zie het als het aanbieden van fruit aan de wilde vogels. Ze zijn in het begin schichtig en enigszins angstig, maar als je constant bezig bent met je inspanningen en langzaamaan hun vertrouwen begint te winnen, dan is er een groot team. Ze zullen je zien beginnen, dat is de aard van het beest, maar als je consistent blijft en dezelfde kans biedt, met hetzelfde of meer enthousiasme, zul je ze interesseren.
Laat je niet verleiden om het paradijs te beloven in de hoop op een snelle verkoop. Weet je zeker dat je die belofte een eindje verderop kunt waarmaken? Het enige dat je zult doen, is wantrouwen in het systeem veroorzaken als je enorme rendementen heeft beloofd. Vertel de waarheid en wees altijd eerlijk. Als je liegt en zegt dat iemand 25% per maand kan verdienen en hij verdient maar 10%, wat zullen ze dan denken? Is het de schuld van MTI dat ze plotseling hun geld opnemen en verdwijnen, of is het jouw eigen schuld? Jij, meneer of mevrouw, hebt jezelf net een gouden ei gekost. Mensen zijn verbonden op manieren die we ons niet kunnen voorstellen, en door effectief een beetje gif toe te voegen aan het voer van jouw gouden kip, verlies je mogelijk talloze eieren en uiteindelijk stopt de gans helemaal met leggen.
Voorbeelden van gif dat ik heb gezien of waarvan ik me bewust ben gemaakt, zijn:
 • Overschatting van de dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse winsten, zoals al besproken.
 • Adverteren dat topverdieners een dagelijkse limiet van $ 15k verdienen … dat is nepnieuws en mogelijk zeer schadelijk voor onze gans. Niemand heeft dat doel nog bereikt, zeker dat ze daar in de toekomst zullen komen, maar dat gouden ei moet nog worden gelegd.
 • Teamleden pesten tot het verstrekken van wekelijkse doelen om je eigen resultaten te verbeteren, zonder dat je daar zelf moeite voor hoeft te doen. Denk je dat je weer op school zit en huiswerkdoelen stelt? Doe je eigen werk, help je team met training, stop met ze te prikken met stokken.
 • Nit-picking naar elkaar op sociale media, voor problemen die geen verband houden met de MTI-business, maar met de bedrijfsnaam ergens in het argument. Potentiële leden zullen in de war raken en waarschijnlijk terugdeinzen. Een ander gouden ei verbrijzelde. Goed gedaan.
Vraag jezelf af of je schuldig bent aan het voeren van gif aan je gans, of liever onze gans, want uiteindelijk zitten we er allemaal samen in, en sommigen van ons willen dat het voor de lange termijn is. Respecteer het MTI-bedrijf en je mede-teamleden en nieuwe leden die nog lid moeten worden. Verspreid positiviteit en waarheid, en de gans blijft zich lekker voelen. Verspreid leugens en onzin op het schoolplein en de gans heeft de dierenarts nodig. Ga zo door en je zult zien dat de weg naar financiële vrijheid kuilen en gras tussen de stenen laat groeien. Er zullen scheuren in je gouden eieren verschijnen.
Kies er eerder voor om te buigen voor je betere natuur en open te zijn. Kies vriendelijkheid en eerlijkheid en wees een leider, geen baas. Geef het goede voorbeeld en geniet van de voordelen die een fantastisch bedrijf als MTI je kan bieden. Ik doe een beroep op degenen onder jullie die bij mij zijn in Mirror Trading International, in deze tijd van sociale afstand en quarantaine – gebruik deze tijd om je bedrijf op te bouwen als je dat wilt. Omdat het een online kans is, is het voor ons beschikbaar, zelfs tijdens deze lock down. Post vrolijke berichten en deel je verhalen op je sociale media, als je net je eerste $ 10 hebt verdiend, geweldig! Het is een begin en iedereen moet ergens beginnen. Bewaak gewoon je eigen acties en wees je ervan bewust dat je een ambassadeur voor MTI bent, zodra je de kans begint te delen. Open je ogen en, nog beter, je geest voor het potentieel dat onze MTI gouden gans je heeft gegeven. Eerlijkheid is de sleutel, en wees alsjeblieft zacht en vriendelijk voor de kip, want het is ook MIJN kip.
Dit is voor bijna 100% een kopie vertaalde van het artikel, geschreven door Rich Simmons

maandag 23 maart 2020

Amargi.nu Een mogelijkheid tot verandering zonder masker23 m...

Amargi.nu Een mogelijkheid tot verandering zonder masker 23 maart 2020 Evelien en ik wonen nu ruim 20 jaar op onze woonboot in 't Gooi, maar...

Een mogelijkheid tot verandering zonder masker

23 maart 2020

Evelien en ik wonen nu ruim 20 jaar op onze woonboot in t'Gooi, maar ook hier zit ik van de een op de andere dag opgesloten. Misschien ervaar je ook een lockdown of het kan zijn dat het op het punt staat in jouw omgeving te beginnen. Ongeacht waar je je bevindt, heb je nagedacht over de impact die dit op je leven en het leven van je gezin zal hebben?

De financiële wereld is in rep en roer en de aandelenmarkten staan op een dieptepunt. Mensen verkopen en verliezen het weinige dat ze hebben in een poging om contant geld te krijgen, dan gaan ze met dat geld in paniek kopen en kopen ze genoeg toiletpapier om een paar generaties mee te gaan … De enige verklaring die ik kan vinden is dat ze zichzelf letterlijk ‘vervuilen’ .
Raak niet in paniek en wees niet dom, ontspan gewoon en kalmeer. Wat het COVID-19-virus betreft, is het beste advies dat ik heb gehoord het volgende: Verander je gedrag niet om besmetting te voorkomen. Stel dat je besmet bent, wijzig dan je gedrag om te voorkomen dat je het virus overdraagt.

Wat is de kans? Je hebt de mogelijkheid om te vertragen en na te denken over hoe de dingen in de toekomst voor jou anders kunnen zijn, en vooral hoe je kunt ‘anders zijn’ dan de rest van de kudde. Realiseer je dat als de kudde de ene kant op gaat, je zeker de andere kant op moet gaan. Als de kudde met verlies verkoopt en alles probeert om te zetten in contant geld, mag jij niet verkopen en zoek je liever naar alternatieven die de rest van de wereld niet doet.

Traditioneel vertrouwen mensen op banken en andere financiële systemen. Als je denkt dat dit waar is, moet je je vertrouwd maken met een term die bekend staat als ‘Bail In’, waarmee banken jouw geld effectief kunnen bewaren, zodat ze niet failliet gaan.
Enkele van de alternatieven zijn Goud, Zilver en Bitcoin, waarbij Bitcoin sneller tekenen van herstel vertoont dan Goud en Zilver, en dit zou het begin kunnen zijn van de ontkoppeling van Bitcoin van de traditionele markten. Door Bitcoin te bezitten, maakt je zeker geen deel uit van de kudde, aangezien minder dan 1% van de wereld momenteel Bitcoin bezit. Dat vinkt absoluut de doos aan om in de tegenovergestelde richting van de menigte te gaan.

Is er een financieel alternatief? Ten eerste moeten we anders over financiën nadenken, velen van ons konden in het verleden nooit sparen, simpelweg omdat de inflatie hoger was dan de rente die we ooit zouden kunnen krijgen. Dit deed ons nadenken over krediet en raakte verstrikt in die eindeloze nachtmerrie. Het is dus in de eerste plaats belangrijk om geen onnodig krediet te krijgen (met andere woorden, alleen krediet te krijgen als dit het laatste redmiddel is).

Bitcoin is contra-inflatoir, dus besteed deze tijd aan het verkrijgen van meer kennis over Bitcoin en ontdek vervolgens meer over investeringsmogelijkheden zoals Mirror Trading International MTI. Begrijp wat ze bedoelen als ze zeggen dat je je Bitcoin kunt laten groeien. Misschien ontdek je door dit hele proces dat je daadwerkelijk kunt beginnen met sparen, ook al lijkt het misschien een klein onbeduidend bedrag – zoals het bedrag dat je misschien hebt uitgegeven aan afhaalrestaurants voor het gezin. Het kan gewoon die kleine opoffering zijn van het niet hebben van een paar take-outs die tot jouw financiële vrijheid kunnen leiden.

Heb je je ooit voorgesteld dat als je opgesloten zit, dit ertoe kan leiden dat je financieel vrij bent? MTI is een kans die jij vanuit je luie stoel kunt gebruiken, weg van het virus en zonder de veiligheidsregels te overtreden die door de overheid in jouw land zijn opgesteld.
We hebben de mogelijkheid om te veranderen en in deze tijd kunnen we samen een reis maken die onze toekomstige generaties ten goede zal komen. Ben je dapper genoeg om ‘anders te zijn?’
Dit artikel is voor bijna 100% een vertaling van het origineel van Rich Simmonds

zaterdag 21 maart 2020

Amargi.nu Waarom wordt Mirror Trading International MTI ...

Amargi.nu Waarom wordt Mirror Trading International MTI een kans genoemd? 

Amargi.nu Ben jij Bitcoin miljonair?

Amargi.nu; Ben jij Bitcoin miljonair? 19 maart 2020 Tegen de huidige Bitcoin-prijs van ongeveer $ 5.000 heb je iets meer dan 200 Bitcoins nodig ...
Tegen de huidige Bitcoin-prijs van ongeveer $ 5.000 heb je iets meer dan 200 Bitcoins nodig om miljonair te worden. Aangezien het totale aanbod van Bitcoin slechts 21 miljoen Bitcoins is, zou het maximale aantal Bitcoin-miljonairs tegen de huidige prijs rond 105.000 zijn. Dit klinkt misschien als een groot aantal mensen, maar het is eigenlijk een klein bedrag vergeleken met het werkelijke aantal dollar-miljonairs in de wereld waarvan wordt aangenomen dat het rond de 44 miljoen is.
Laten we het eigendom van Bitcoin vanuit een ander perspectief bekijken. In Mirror Trading International is meer dan 2.000 Bitcoin geïnvesteerd door iets meer dan 16.000 leden, dit is een gemiddelde investering van 0,125 Bitcoin per lid. Het is duidelijk dat sommige leden grotere investeringen hebben dan andere, maar een persoonlijk doel om binnen een jaar 0,125 Bitcoin te bezitten, zou voor veel mensen realistisch zijn.
Screen Shot 2020-03-19 at 09.09.45

Hoe kun jij volgend jaar rond deze tijd 0,125 Bitcoin hebben?

Onthoud allereerst dat de prijs van Bitcoin geen invloed heeft op de hoeveelheid Bitcoin die je hebt en dat, vanwege de dagelijkse handelsactiviteiten met MTI, je Bitcoin groeit.

Investeren – Als je alleen zou investeren, zou je vandaag ongeveer 0,034 Bitcoin in je account nodig hebben om 0,125 Bitcoin over een jaar te bereiken (dit is gebaseerd op een gemiddelde dagelijkse winst van 0,5% – de historische handel over de laatste 150 handelsdagen) .
Partnerprogramma – Door te beginnen met 0,01 en ongeveer 3 mensen met hetzelfde bedrag elke maand gedurende 3 maanden te introduceren, zou je een proces zijn gestart dat je 10% referral commissie en de wekelijkse binaire bonussen oplevert. Als je die actie kunt voortzetten om mensen op weg te helpen, zul je merken dat je binnen een jaar veel meer hebt dan alleen 0,125 Bitcoin.
De echte vraag is … “Wat betekent het bezitten van minimaal 0.125 Bitcoin in de toekomst?”
Tegen de prijs van vandaag is 0,125 Bitcoin iets meer dan $ 625 …
Wanneer de Bitcoin-prijs stijgt tot meer dan $ 10.000, zou jouw 0.125 aan Bitcoin $ 1.250 waard zijn en onthoud dat deze nog steeds dagelijks zal groeien met Mirror Trading International.
De prijzen van Bitcoin zullen de komende twee jaar naar verwachting $ 20.000 en zelfs $ 50.000 bedragen. Op de langere termijn wordt verwacht dat de Bitcoin-prijs rond 2025 $ 100.000 zal bedragen en voor die prijs zou je, als je maar 0,125 had, $ 12.500 hebben. Als je echter in 2020 0,125 Bitcoin had en je jouw investering dagelijks aan winst en compounden overlaat, is het mogelijk dat je 10 Bitcoin hebt en een Dollar Millionaire bent.
Dat is de kracht van samengestelde winst en zoals Einstein zei: ‘compounden is het 8e wereldwonder!’. Door betrokken te zijn bij Bitcoin heb je kennis gemaakt met het negende wereldwonder.
Het MTI-partnerprogramma is een gebied waar je jouw financiële toekomst echt kunt veranderen. Met een beetje consistent werk zou je in relatief korte tijd 0,125 Bitcoin kunnen verdienen aan de wekelijkse binaire winstdelingsbonussen. Begrijp me niet verkeerd, het zal hard werken en toewijding kosten om het 10e wereldwonder te ervaren, maar het is heel goed mogelijk.
Welkom in de wonderen van de moderne digitale wereld.
Dit artikel is – voor bijna 100% – geschreven door Rich Simmonds

maandag 16 maart 2020


Waarom wordt Mirror Trading International MTI een kans genoemd?


16 maart 2020

De definitie van een kans is ‘een tijd of een reeks omstandigheden die het mogelijk maakt om iets te doen’. ‘Welke kans heeft MTI jou gegeven?’ vraag je je misschien af. Het antwoord is eenvoudig, maar laat me eerst wat van mijn achtergrond delen. Ik heb ​als installateur ruim 45 jaar als zelfstandige in de bouw gewerkt. ​Het was niet altijd makkelijk mede omdat ik vaak een andere kijk had op de werkzaamheden. Vroeger leerde je ook niet over financiële zaken b.v. een pensioen opbouwen.

Mirror Trading International heeft me de mogelijkheid gegeven om te investeren, dingen op tijd te betalen, dingen af te betalen en te sparen. Dat is de kans die MTI elk lid biedt en beginnen als investeerder is altijd een stap in de goede richting.

Voor mij is het daar niet gebleven. Ik was geïnteresseerd in het bereiken van financieel succes en financieel vrij worden. Dit was toen ik me realiseerde wat het optionele Affiliatie-programma voor mij kon doen.

Zig Ziglar staat bekend om het volgende citaat ‘Je kunt alles hebben wat je wilt in het leven als je genoeg mensen helpt te krijgen wat ze willen.’

Wat willen mensen? Ze willen veel dingen, maar in de moeilijke economische omgeving van vandaag, en zoals ik al heb aangegeven dat ik mijn leven al als voorbeeld heb gebruikt, is er één ding dat we allemaal nodig hebben, en dat is geld.

Als je een belegger in MTI bent, heeft iemand je de investeringsmogelijkheid aangeboden. Ze hielpen je en hielpen op hun beurt zichzelf, omdat het bedrijf hun een verwijzingscommissie betaalde, niet van jouw geld zoals bij andere investeringen, maar de commissie kwam rechtstreeks van het bedrijf. Door jou te helpen aan de slag te gaan, hebben ze zich aangesloten bij het Affiliatie-programma.

De volgende stap om mensen in MTI te helpen, is hen ook een beetje extra te helpen, en we kunnen dit doen door hen te helpen de kansen te begrijpen en zelf verwijzingsbonussen te krijgen. Naarmate je meer mensen doorverwijst, word je binair gekwalificeerd en kom je dus in aanmerking voor wekelijkse binaire bonussen.

Dan komt de ultieme stap om mensen te helpen binair gekwalificeerd te worden, zodat ze elke week een beetje extra kunnen verdienen, net als jij, en hierdoor zul je meer bonussen voor de P1- en P2-pools openen.

De mogelijkheid die we hebben met MTI is eigenlijk heel eenvoudig en je kunt beleggen of mensen helpen krijgen wat ze willen. Weet je nog wat Zig Ziglar zei?

Dit is vertaling van een artikel – voor bijna 100% – geschreven door Rich Simmonds

dinsdag 10 maart 2020

Dit Gaat Voorgoed Mijn Financiële Leven Veranderen

8 maart 2020
Ik heb echt iets bijzonders met je te delen …
De afgelopen 4 maanden heb ik – bijna in het geheim – meegewerkt aan een opwindend nieuw project, waaraan ik zo’n 95% van mijn tijd besteedde en dat voorlopig ook zal blijven doen.
Het is nu tijd om de vensters helemaal open te zetten …
Het is een project dat mij na aan het hart ligt en ik vermoed dat dat bij jou ook zomaar kan zijn.
En wel hierom!
Het draait allemaal om het laten groeien en beheren van rijkdom.
Jouw rijkdom … en de mijne
Het maakt gebruik van een strategie, die meestal alleen de ultra-rijken gebruiken.
Het bestaat al eeuwen, dus echt nieuw is het niet.
Maar belangrijker is … het heeft de tand des tijds doorstaan.
De meeste mensen hebben echt geen idee hoe ze toegang moeten krijgen tot dit soort welvaartsstrategie.
Elke week woon ik een heel speciale webinar bij … wil jij daar ook bij zijn, neem dan contact met onderstaande personen op … we geven je graag de link.
Ik stuurde de uitnodiging voor deze webinar naar een zeer exclusieve groep mensen en ik wil het jou ook zeker niet onthouden.
De strategie die in dit webinar door mijn collega’s wordt besproken, is gewoon fantastisch en perfect afgestemd op de huidige wereldwijde financiële situatie.
Ik weet zeker dat je notie hebt van wat er momenteel aan de hand is, toch?
Heb je gezien dat de Amerikaanse regering nu voor meer dan 23 biljoen, ja met een B, in de schulden zit?
En begrijp dit goed …
Ze hebben geen uitweg … Geen manier om het terug te betalen, in feite kunnen ze zelfs de rentebetalingen niet meer voldoen.
Waanzinnig toch?
Ik heb een tijdje terug mijn due diligence voltooid en ik werk nu actief aan deze strategie. Eerlijk gezegd zou ik me schuldig voelen als ik het niet met je deel.
Als goede vriend en / of zakenrelatie wil ik dat je de gelegenheid krijgt om dit uit eerste hand te vernemen.
Ik wil graag dat je ook ziet dat dit je helpt met je financiële- en levensdoelen.
Ik deel dit met je, voordat het naar het grote publiek gaat en mainstream wordt.
Het is namelijk voordeel om vroeg te beginnen; ook dat wordt in het webinar uitgelegd.
Het is een uniek moment voor je om te profiteren van de golf van mensen, die zich bij deze wereldwijde kans gaan aansluiten.
Wat op dit webinar met je wordt gedeeld, zou zomaar de belangrijkste informatie kunnen zijn die je dit jaar te zien krijgt. En dat zeg ik zonder enige lichtvaardigheid!!
Ik nodig je uit om een uur van je drukke dag te besteden aan dit webinar om verder te worden geïnformeerd; toen ik het voor het eerst zag, was ik zeer verbaasd en omdat ik mij geheel openstelde kreeg ik het grotere plaatje te zien. Ik hoop echt dat je erbij bent en mijn collega’s ontmoet; om er achter te komen hoe je financieel kunt profiteren van wat we hebben ontdekt en wat we voor onszelf privé kunnen doen.
Ik beveel je ten zeerste aan om deze webinar bij te bekijken.
Ik kijk ernaar uit om met je van gedachten te wisselen – na het bekijken van de webinar – om te zien of het dezelfde impact op je heeft gehad als op mij.
Gouden groeten van
Evelien Brouwer, Karel van der Bijl en Dick Hamers


This Is Going To Change My Financial Life Forever8 maart 2020
I really have something special to share with you …The last 4 months I have worked – almost in secret – on an exciting new project, which I spent about 95% of my time on and will continue to do so for the foreseeable future.
Now it’s time to open the windows completely …
It is a project that is dear to my heart and I suspect that it could just be with you.
And for this reason!
It’s all about growing and managing wealth.
Your wealth … and mine 😉
It uses a strategy that usually only uses the ultra-rich.
It has been around for centuries, so it is not really new.
But more importantly … it has stood the test of time.
Most people really have no idea how to get access to this kind of prosperity strategy.
I hereby let you know that I am going to attend a very special webinar every week.
I am sending this invitation to a very exclusive group of people, and I want you to know as well.
The strategy discussed by my colleagues in this webinar is simply fantastic and perfectly aligned with the current global financial situation.
I’m sure you have a sense of what’s going on right now, right?
Have you seen that the US government is now in debt for more than 23 trillion, yes with a B?
And understand this well …
They have no way out … No way to pay it back, in fact, they can’t even pay the interest payments anymore.
Crazy right?
A while ago I completed my due diligence and I am now actively working on this strategy. Honestly, I would feel guilty if I didn’t share it with you.
As a good friend and/or business relation, I want you to have the opportunity to hear this firsthand.
I would like you to see that this also helps you with your financial and life goals.
I share this with you before it goes to the general public and becomes mainstream.
It is an advantage to start early; that too is explained in the webinar.
You can register for this FREE webinar … tomorrow Monday, March 9 at 11:00 AM NL time. Ask me or Dick Hamers for this webinar link!
It is a unique moment for you to take advantage of the wave of people who will join this global opportunity.
What is shared with you on this webinar might just be the most important information you get to see this year. And I say that without any lightness !!
I invite you to spend an hour of your busy day on this webinar to be further informed; when I first saw it, I was very surprised and because I opened myself up completely, I got to see the bigger picture. I really hope you are there and meet my colleagues; to find out how you can profit financially from what we have discovered and what we can do for ourselves privately.
I am not sure if it will be recorded, so I would strongly recommend that you register and attend this webinar.
I look forward to exchanging ideas with you – after the webinar – to see if it has had the same impact on you as on me.
Kind regards from
Evelien Brouwer, Karel van der Bijl and Dick Hamers