Translate

zondag 14 juni 2020

Meer Redenen Om In 2020 In Bitcoin Te Investeren

English text below


Meer Redenen Om In 2020 In Bitcoin Te Investeren

14 juni 2020

Bitcoin bestaat nu al meer dan een decennium en is door de reguliere media meer dan 3300 keer uitgeroepen tot ‘bubbel’. Toch heeft het alomtegenwoordige karakter van bitcoin betekent, dat Bitcoin een echte bedreiging is geworden voor conventionele financiële systemen.
Bitcoin is anders dan conventioneel geld, omdat het niet kan worden gedrukt wanneer een overheid geen geld meer heeft, wat vaak gebeurt met fiatgeld, zoals Rands, Dollars en Euro. Zoals het er nu uitziet, zijn er 21 miljoen bitcoins in de wereld en de laatste zal in 2040 ontstaan. Er wordt voorspeld dat bitcoin op een dag het meest schaarse goed of de valuta ter wereld zal zijn.
Hoeveel heb je nodig?
Terwijl een enkele bitcoin momenteel wordt verhandeld tegen bijna $10.000, zelfs als je 0,2 ofwel 20% van een bitcoin bezit, zou je in de positie kunnen komen om te profiteren van de toekomstige groei van Bitcoin. Naarmate meer en meer mensen het potentieel van deze cryptocurrency beginnen te realiseren, zal de vraag en dus de waarde toenemen.
Er zijn een aantal voordelen bij het investeren in bitcoin:
1. Het is een nieuwe activaklasse. Cryptocurrency is een volledig nieuwe activaklasse en naarmate Bitcoin aan kracht wint, zal het in de nabije toekomst waarschijnlijk opduiken in pensioenfondsen en op de aanbevelingen lijsten van adviseurs.
2. Het presteert onafhankelijk van andere markten. Bitcoin blijft ongedeerd wanneer de aandelenmarkt crasht of daalt. Dit is niet verrassend, aangezien bitcoin daadwerkelijk tot stand is gekomen als gevolg van de beurscrash en de financiële crisis van 2008.
3. Het devalueert niet zoals contant geld. Hyperinflatie in landen als Zimbabwe en Venezuela betekent dat geld van de ene op de andere dag waardeloos kan worden. Bitcoin, dat eindig van aard is, betekent dat deze valuta dat probleem volledig kan vermijden.
4. Er kan geen beslag op worden gelegd. In veel landen kan fiat-valuta door de banken worden bevroren. Omdat bitcoin niet wordt gecontroleerd door de centrale bank of de overheid, heeft alleen de persoon die in het bezit is van zijn bitcoin-portefeuille sleutels controle over het geld, zonder dat tussenkomst van de overheid mogelijk.
5. Je vraagt je af wat je al weet. Wanneer heb je voor het laatst nagedacht over waar de waarde van geld vandaan komt, of wie controleert jouw geld? Het bestaan van geld in zijn huidige vorm is iets wat we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Cryptocurrency laat ons echter snel zien dat de overheid onze fondsen niet hoeft te controleren, geld niet in een bank hoeft te worden opgeslagen en dat valuta immuun kan zijn voor hyperinflatie en corruptie.
Bitcoin is gemaakt als een manier om mensen te helpen hun macht over hun eigen economie terug te winnen. Tegenwoordig geeft bitcoin niet alleen mensen over de hele wereld de mogelijkheid om precies dat te doen, maar het is een bewezen succesvolle investering, die de titel van de toekomst van geld waardig is.
Mirror Trading International MTI biedt de mogelijkheid om te delen over de winsten van Bitcoin en te werken aan het bereiken van financiële vrijheid.

* Dit is de vertaling een artikel waarvan de auteur Bontle Moroka isMore Reasons To Invest In Bitcoin In 2020

14 juni 2020

Bitcoin has been around for more than a decade now, and it has been declared a ‘bubble’ more than 3300 times by mainstream media. Yet, the pervasive nature of bitcoin has meant that Bitcoin has become a real threat to conventional financial systems.
Bitcoin is unlike conventional money in that it cannot be printed when a government runs out of money, which is often what happens to fiat money, like Rands, Dollars, and Euros. As it stands, there are 21 million bitcoins in the world, and the final one will come into existence in 2040. It is predicted that bitcoin will one day be the scarcest commodity or currency in the world.
How much do you need?
While a single bitcoin is currently trading at nearly R165 000, even owning 0.2 or 20% of a bitcoin, could place you in the position to take advantage of Bitcoin’s future growth. As more and more people start to realize the potential of this cryptocurrency, demand will increase and the value will increase.
There a number of advantages in investing in bitcoin:
1. It is a new asset class. Cryptocurrency is a completely new asset class, and as Bitcoin gains momentum, it will likely start to show up in pension funds and on the recommendations lists of advisors in the near future.
2. It performs independently of other markets. Bitcoin remains unscathed when the stock market experiences crashes or drops. This isn’t surprising, considering bitcoin actually came about as a result of the stock market crash and financial crisis of 2008.
3. It doesn’t devalue like cash. Hyperinflation in countries like Zimbabwe and Venezuela means that money can become worthless overnight. Bitcoin, being finite in nature, means the currency is able to avoid that problem completely.
4. It can’t be confiscated. In many countries, fiat currency can be frozen by the banks. Because bitcoin isn’t controlled by the central bank or the government, only the person in possession of their bitcoin wallet keys has control of the money, with no government intervention possible.
5. It will make you question what you already know. When was the last time you gave thought to where the value of money comes from, or who controls your money? The existence of money in its current form is something we often take for granted. However, cryptocurrency is quickly showing us that the government doesn’t have to control our funds, money doesn’t have to be stored in a bank, and that currency can be immune to hyperinflation and corruption.
Bitcoin was created as a way to help people reclaim power over their own economies. Today, bitcoin is not only giving people across the glove the ability to do just that, but it is a proven successful investment, one worthy of the title of the future of money.
Mirror Trading International MTI offers an opportunity to share on the gains made by Bitcoin and work towards achieving financial freedom.
* The author of this article is Bontle Moroka

Geen opmerkingen:

Een reactie posten